Co znamenají některé pojmy?

Agregace je … ?


Podíl součtu rychlostí zákaznických přístupových okruhů do jednoho přístupového bodu a rychlosti připojení přístupového bodu do sítě poskytovatele.


ADSL je … ?


Technologie umožňující asymetrický přenos po jednom páru (až do vzdálenosti 4 km). Je navržena s větší přenosovou šířkou pásma směrem k uživateli (downstream) než směrem k poskytovateli připojení (upstream). Přenosová rychlost k uživateli je v rozsahu až 8 Mb/s, v opačném směru je rychlost 16-640 kb/s


AP – Přístupový bod je … ?


Access Point (bezdratový přístupový bod) je zařízení, které funguje jako převaděč signálu pro bezdrátovou (Wi-Fi) síť. Zároveň má ale i konektor do běžného Ethernetu a může sloužit například jako router.


Datové omezení (FUP) je … ?


FUP – Fair User Policy je omezení, které uživateli internetového připojení dovoluje stáhnout pouze určité množství dat v rámci periody. Po překročení tohoto limitu se rychlost připojení sníží,v ětšinou to bývá na 64/64 kbps nebo 128/128 kbps a nebo je připočten k vyučtování poplatek za data stáhnutá navíc.


V síti Inet Home CZ není u žádného tarifního programu použito Fair User Police !!!!


Elektronická pošta je … ?


zkráceně e-mail nebo email, je způsob odesílání a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Termín e-mail platí jak pro internetový e-mailový systém založený na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), tak i pro intranetové systémy, které dovolují uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace posílat si vzájemně zprávy.


Ethernet je … ?


Ethernet je jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. Původní protokol s přenosovou rychlostí 10 Mbit/s byl vyvinut firmami DEC, Intel a Xerox pro potřeby kancelářských aplikací. Později byl v poněkud pozměněné podobě normalizován institutem IEEE jako norma IEEE 802.3. Tato norma byla převzata ISO jako ISO 8802-3. Autoři původního Ethernetu vytvořili upravenou verzi Ethernet II, která změnila některé časové konstanty s cílem dosáhnout vyšší kompatibility se standardem 802.3. Mezi oběma specifikacemi však zůstal rozdíl ve formátu rámce.


Firewall je … ?


je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje.


IEEE 802.11 – Standart Internet


Internet je celosvětová počítačová „síť“, která spojuje jednotlivé menší sítě, pomocí sady protokolů IP.


Přenosová rychlost je … ?


Přenosová rychlost udává kolik jednotek informace se přenese za jednotu času. Základní jednotkou přenosové rychlosti je bit za sekundu (bit/s). Jednotka udává, kolik bitů informace je přeneseno za jednu sekundu. Někdy je též přenosová rychlost udávána v bajtech za sekundu (B/s). násobky jednotky :


Kilobit za sekundu (kbit/s, kb/s, nebo kbps) – 1 kb/s = 1 000 b/s. Někdy bývá tato jednotka chápána jako 1024 b/s podle původního zvyku označovat 1 kb jako 1024 b .


Megabit za sekundu (Mbit/s, Mb/s, nebo Mbps) – 1 Mb/s = 1 000 000 b/s. Někdy bývá tato jednotka chápána jako 1 048 576 b/s podle původního zvyku označovat 1 Mb jako 1024 kb


Gigabit za sekundu (Gbit/s, Gb/s, nebo Gbps) – 1 Gb/s = 1 000 000 000 b/s. Někdy bývá tato jednotka chápána jako 1 073 741 824 b/s podle původního zvyku označovat 1 Gb jako 1024 Mb


Router a NAT je … ?


Router – neboli směrovač je síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí (síťové) vrstvě sedmivrstvého modelu ISO/OSI.


NAT – Network address translation je funkce síťového routeru pro změnu IP adres packetů procházejících zařízením, kdy se zdrojová nebo cílová IP adresa převádí mezi různými rozsahy. Nejběžnější formou je tzv. maškaráda (maskování), kdy router IP adresy z nějakého rozsahu mění na svoji IP adresu a naopak – tím umožňuje, aby počítače ve vnitřní síti (LAN) vystupovaly v Internetu pod jedinou IP adresou. Router si drží po celou dobu spojení v paměti tabulku překladu adres.


Uživatelské jméno je … ?


je jméno, pod nímž se uživatel připojuje do chráněného uživatelského systému. Aby mohli uživatelé pracovat např. v počítačové síti, musejí se tzv. přihlásit (login). Obvykle jsou vyzváni k vložení svého jména a hesla. Oba údaje jsou porovnány s obsahem databáze uživatelů, kteří do systému mají přístup, a teprve v případě, že je vše v pořádku, jsou uživateli přidělena jistá práva pro práci v systému. Práva pro práci jednotlivých uživatelů v síti určuje supervisor. Zmíněný postup zvyšuje bezpečnost dat v systému tím, že k nim zabrání přístupu neoprávněným osobám.


VoIP


Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. Nutnou podmínkou pro srozumitelné a spolehivé VoIP telefonní spojení je zajištění tzv. kvality služby, zkráceně označované QoS.


QoS (Quality of Service) je … ?


QoS je řízení datových toků v síti. Tento protokol zajišťje spravedlivé dělení rychlostí a nedocházi tak k zahlcování sítě.


Wi-Fi je … ?


Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Název Wi-Fi je slovní hříčka vůči Hi-Fi (tzn. analogicky k high fidelity – „vysoká věrnost“ by se dala chápat jako zkratka k wireless fidelity – „bezdrátová věrnost“, název však ve skutečnosti zkratkou není.